KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. (zwanego w dalszej części Rozporządzeniem) informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest firma ARKADIA Monika Ostrowska z siedzibą w Mielnie (76-032), ul. Róży Wiatrów 15 NIP 669-195-32-42
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udostępnionych przez firmę usług:
• przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury,
• przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe
• przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np.
otrzymać karę finansową od urzędów państwowych,
• przez czas 5 lat od ostatniej wykonanej czynności w celach marketingu bezpośredniego.
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
W przypadku konieczności dostarczenia pisma dane osobowe mogą być udostępnione operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia pisma, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi przelewów natychmiastowych,
podmiotom nabywającym wierzytelności w razie nieopłacenia przez Państwa naszych
rachunków w terminie, podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych — w zakresie, w jakim staną się administratorem danych, pracownikom firmy Arkadia. W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przetwarzane na czas umożliwienia świadczenia usług, po czym dane podlegają archiwizacji i będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniej
czynności wykonanej na danych. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
Osoba, której dotyczą dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dotyczą dane ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia umowy na świadczenie usług, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości z nich skorzystania, a tym samym zawarcia umowy.