PROJEKTY DOFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH PROGRAMU „RYBACTWO I MORZE” na lata 2014-2020

1. Utworzenie pola glampingowego oraz placu zabaw

Operacja Współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Pomoc w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

Operacja zakłada utworzenie pola glampingowego oraz placu zabaw w Łazach ul. Mieleńska na działce nr 14/4.

Operacja przyczyni się do realizacji celów LSR tj. celu ogólnego 1.1 i szczegółowego 1.2 oraz przedsięwzięcia 1.3 Inwestycja dotyczy podejmowania lub rozwoju działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru na obszarze LSR do 2022

Inwestycja dotyczy podniesienia wartości produktów rybactwa oraz dywersyfikacji dochodów i zatrudnienia na obszarze LSR, dzięki powstaniu pola glampingowego w namiotach sferycznych, utworzenia nowego placu zabaw. Poprzez zaplanowane inwestycje przyczynimy się do ochrony zasobów przyrodniczych, wesprzemy rozwój przedsiębiorczości, poprawimy atrakcyjność obszaru, polepszymy infrastrukturę.

Termin realizacji operacji: 06.2019 r.