Pobyt Gości na campingu „Osada Nad Wodą” oznacza akceptację poniższego regulaminu.

 

REGULAMIN:

 • Doba campingowa trwa od godz. 12:00 do 12:00 dnia następnego.
 • Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do 10:00 dnia następnego.
 • W przypadku nie pojawienia się Gościa w trakcie pierwszej doby, rezerwacja zostaje anulowana.
 •  Z przyczyn niezależnych od on opłat wcześniej pobranych nie zwracamy.
 • Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 i trwa do 7:00 rano. Odpoczywając dbamy o spokój własny oraz innych.
 • Miejsce ustawienia namiotu,  przyczepy bądź kampera wyznacza personel campingu.
 •  Do korzystania z pola kempingowego uprawnione są osoby zameldowane w recepcji kempingu
  i posiadające kartę pobytu po uprzednim dokonaniu formalności meldunkowych oraz uregulowaniu należności za cały okres pobytu z góry, opłacając jednocześnie opłatę klimatyczną, według cennika. Za uiszczoną opłatę otrzymujemy dowód wpłaty – kartę pobytu, który należy zachować do dnia wyjazdu.
 • Osoby niezameldowane na campingu mogą przebywać na jego terenie, po uprzednim fakcie zgłoszenia tego w recepcji, do godz. 22:00
 • Camping może odmówić przyjęcia turystów , którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin campingu.  Również turystom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, – którzy zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny. Turyści zakłócający spokój, lub korzystający z kempingu w sposób niezgodny z regulaminem mogą być usunięci z campingu bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
 • Przed opuszczeniem kempingu gość jest zobowiązany do posprzątania i pozostawienia w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał.
 • Ze względu na bezpieczeństwo Gości brama wjazdowa jest zamknięta między godziną 22:00 a 7:00. W tym czasie mogą wyjeżdżać z parkingu jedynie pojazdy osób zameldowanych.
 • Osoby poruszające się po terenie campingu pojazdami są zobowiązani zachować szczególną ostrożność i zredukować prędkość do 10 km/h.
 • Dzieci przebywające na terenie ośrodka, a w szczególności na placu zabaw lub w świetlicy winny obowiązkowo znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Zabawy zespołowe a w szczególności gra w piłkę nożną i siatkówkę powinny odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 • Właściciele psów są zobowiązani do posiadania aktualnych szczepień oraz sprzątania po swoich pupilach.
 • Na terenie kempingu psy mogą przebywać trzymane na smyczy bądź w kojcach do tego przeznaczonych i pod kontrolą właściciela. Za szkody wyrządzone przez pupili odpowiada właściciel.
 •  Umywalki, koryta, prysznice, pisuary i WC muszą być użytkowane we właściwy sposób, odpowiadający ich przeznaczeniu; goście muszą być świadomi, że są to urządzenia sanitarne, które wspólnie użytkują wszyscy goście kempingu.
 • Gość campingu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia, urządzeń technicznych itp. powstałe z jego winy lub osób Go odwiedzających.
 • Zabrania się mycia naczyń i opróżniania toalet w miejscach do tego nie przeznaczonych, mycia pojazdów oraz przyczep.
 • Personel campingu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością Gościa, jak również nie odpowiada za wypadki lub obrażenia powstałe z winy Gości. Za rzeczy pozostawione bez należytej opieki, personel campingu nie ponosi odpowiedzialności
 • Goście są zobowiązani do ochrony wszelkich roślin znajdujących się na terenie campingu.
 • Gość zgłasza personelowi recepcji zniszczenia, niesprawność instalacji i sprzętu oraz wszelkie nieprzestrzeganie niniejszych zasad Regulaminu.
 • Zasady korzystania ze sprzętu wodnego i rowerów określa pracownik recepcji.

Skargi i wnioski można zgłaszać u właścicieli.

            KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU NA TERENIE CAMPINGU

 • Gość jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W sytuacji stwierdzenia nieprzestrzegania zakazów zapisanych w niniejszym Regulaminie, personel campingu może odmówić dalszego pobytu na terenie campingu.
 • Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać pracownikiem campingu.